บริษัทถือว่าข้อมูลของลูกค้าเป็นสินทรัพย์สำคัญและการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นหน้าที่ทางสังคมที่พึงกระทำ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกคนที่ใช้บริการองค์กรของเรานั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งข้อกำหนดอื่นๆ โดยมีนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องจากลูกค้า

2. นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  1. การรับข้อมูลส่วนบุคคลการรับข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้ให้กับลูกค้าและนำไปใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่จำเป็นด้วยวิธีการที่ยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
  2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะปฏิบัติอย่างเหมาะสมภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์การใช้ และจะไม่เผยแพร่ข้อมูลไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่ได้รับการยินยอมทางกฎหมาย
  3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับบริษัทจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งแนวทางปฏิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง
  4. ระบบการควบคุมเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในองค์กรนั้น บริษัทได้ออกกฏระเบียบข้อบังคับภายในและได้วางระบบการบริหารและควบคุมข้อมูลเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้สอดคล้องกับการใช้งานตามความเป็นจริง
  5. การเผยแพร่และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเผยแพร่หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทเก็บรักษาไว้ ทางบริษัทจะตอบสนองต่อความต้องการนั้นด้วยความรวดเร็วภายใต้ขอบเขตของเหตุผลและความจำเป็นผ่านทางช่องทางติดต่อเฉพาะ